Loading image...
Loading image...

Loading image...

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Ngày đăng: 2/28/2014 1:38:24 AM

Truy cập: 1355 | Tiểu mục: Phòng - Ban - Trung tâm

Người viết: Ban biên tập

Tầng 1 - Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Bình Định

Điện thoại: 02563648006 | Email: p.cthssv@cdbd.edu.vn

LÃNH ĐẠO PHÒNG

 • Trưởng phòng: Võ Văn Vinh (0905502091, vinhvv@cdbd.edu.vn).
 • Phó Trưởng phòng: Phạm Anh Tuấn (0945245351, tuanlaccd@gmail.com).

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

 • Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm và giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên.
 • Giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý học sinh, sinh viên, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong học sinh, sinh viên; Theo dõi thi đua khen thưởng, thực hiện chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên.

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức và quản lý hồ sơ, danh sách học sinh, sinh viên trúng tuyển; bố trí vào các lớp theo chuyên ngành tuyển chọn, tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, đầu năm học và làm thẻ học sinh, sinh viên;
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động xã hội lành mạnh khác trong học sinh, sinh viên;
 • Tổ chức quản lý học sinh, sinh viên theo quy chế;
 • Phối hợp với phòng Đào tạo, tổ Thanh tra giáo dục phân loại học sinh, sinh viên, theo dõi thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên, giải quyết các thủ tục cho học sinh, sinh viên chuyển trường và thôi học về địa phương;
 • Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên;
 • Thực hiện chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, ưu đãi xã hội theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước đối với học sinh, sinh viên, đôn đốc thu học phí, lệ phí;
 • Phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa tổ chức học tập của học sinh, sinh viên theo đúng chương trình kế hoạch, thực hiện đúng nội quy, quy chế hiện hành;
 • Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn liên quan, giáo viên chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ chuyên ngành và các hoạt động vui chơi lành mạnh khác.
 • Định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học sinh, sinh viên;
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị, Tổ bảo vệ, công an và chính quyền địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên;
 • Phối hợp với y tế trường và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.
 • Làm thủ tục đăng ký, di chuyển và quản lý nghĩa vụ quân sự, hộ khẩu của học sinh, sinh viên. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị hữu quan kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng và quản lý nhân hộ khẩu của học sinh, sinh viên;
 • Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng, phục vụ nhân các ngày lễ, hội do nhà trường tổ chức;
 • Quản lý công tác nội trú;
 • Thực hiện các chiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

Chế độ làm việc:

 • Phòng CT.HSSV làm việc theo chế độ thủ trưởng.
 • Trưởng phòng chịu trách nhiệm về việc thực hiện.
 • Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng, Ban giám hiệu.

Mối quan hệ công tác:

 • Đối với Ban giám hiệu, Hiệu trưởng: Đề xuất, tham mưu;
 • Đối với các Phòng chức năng, Khoa, Tổ, Trung tâm: Phối hợp thực hiện.

VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ–CĐBĐ ngày 12 tháng 1 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bình Định. Với tư cách là một đơn vị chức năng nằm trong khối phòng ban thuộc trường Cao đẳng Bình Định, phòng Công tác HSSV có nhiệm vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Hiệu trưởng nhà trường. Trong thời gian qua, Phòng Công tác HSSV đã có những thành tích và đóng góp tích cực trong thực hiện sứ mệnh của nhà trường.

Với chức năng tham mưu và đề xuất với Hiệu trưởng việc tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế HSSV ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của bộ, ngành liên quan đến HSSV. Phòng là đơn vị đầu mối trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến HSSV của trường như: Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên; công tác quản lý HSSV, công tác nội trú; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong HSSV; theo dõi thi đua khen thưởng, thực hiện chính sách của Nhà nước đối với HSSV; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho HSSV.

Với tinh thần đoàn kết, sự phấn đấu và học hỏi không ngừng của toàn thể cán bộ, nhân viên của phòng, trong những năm qua, Phòng Công tác HSSV luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác HSSV được nâng cao. 100% cán bộ, nhân viên của phòng sử dụng thành thạo máy vi tính và khai thác công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác HSSV trong điều kiện mới.

Phòng tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, nên hầu hết HSSV của trường có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống đẹp. Đa số HSSV của trường có nếp sống văn hóa, có thái độ học tập đúng đắn, ham hiểu biết, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Trong những năm qua, trường không xảy ra trường hợp HSSV suy đồi, sa sút về đạo đức mang tính chất nghiêm trọng. Thông qua các hoạt động tập thể, sinh hoạt ngoại khóa, HSSV đã tự trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng sống, do đó, một bộ phận HSSV sống thiếu tự tin, thụ động đã được khắc phục.

Phòng Công tác HSSV luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; nhiều đồng chí đạt trong đơn vị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Trong thời gian tới, Phòng Công tác HSSV tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đạt được, nâng cao hơn nữa nghiệp vụ công tác HSSV, công tác nội trú đáp ứng nhu cầu trong công cuộc đổi mới của ngành giáo dục, góp phần cho sự phát triển bền vững của trường Cao đẳng Bình Định.

DANH SÁCH CÁN BỘ CỦA PHÒNG

STT

Họ tên

Trình độ

Chức vụ

Email

1

Võ Văn Vinh

Thạc sĩ

Trưởng phòng

vinhvv@cdbd.edu.vn

2

Phạm Anh Tuấn

Cử nhân

P. Trưởng phòng

tuanlaccd@gmail.com

3

Trần Văn Toàn

Cử nhân

Tổ trưởng Nội trú

toantv@cdbd.edu.vn

4

Nguyễn Thị Hồng Trinh

Cử nhân

Cán bộ Nội trú

hongtrinhcdbd@gmail.com

5

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Cử nhân

Cán bộ Nội trú

camhuongcdbd@gmail.com

6

Nguyễn Hữu Phước

Cử nhân

Cán bộ Nội trú

phuocvtc11@yahoo.com.vn

7

Trần Ngọc Hoài Thương

Thạc sĩ

Cán bộ CTHSSV

tranthuong231287@gmail.com

8

Phan Lê Bich Khiêm

Thạc sĩ

Cán bộ CTHSSV

khiemplb@cdbd.edu.vn

9

Phạm Bá Lực

PT

An ninh nội trú

lucpb@cdbd.edu.vn

10

Hồ Văn Hải

PT

An ninh nội trú

haihv@cdbd.edu.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

CÁC BÀI KHÁC

- Hội Sinh viên (12/4/2018)
- Chi hội Cựu Giáo chức (10/4/2018)
- Nội quy - Quy chế (28/2/2014)
- Cơ sở vật chất (28/2/2014)
- Đoàn Thanh niên (28/2/2014)

PHÁT THANH

 1. Phát thanh ngày 18/4/2018
 2. Phát thanh ngày 4/4/2018
 3. Phát thanh ngày 28/3/2018
 4. Phát thanh ngày 21/3/2018
 5. Phát thanh ngày 16/3/2018

TRÊN FACEBOOK

KHẢO SÁT Ý KIẾN

Đối với trình độ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp, bạn cho rằng:

Cần cung cấp cho sinh viên cơ sở lý thuyết thật vững chắc, kỹ năng thực hành có thể được tiếp tục rèn luyện sau khi ra trường.

Phải tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, cơ sở lý thuyết chỉ cần được cung cấp ở mức độ căn bản.


LIÊN KẾT

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...

Loading image...